Katschmareck GmbH
 Strona startowa|  Us³ugi|  O firmie Katschmareck|  Referencje|  Kontakt|  Nota prawna|

Serdecznie witamy na stronie www.Katschmareck.pl

Czy jakiœ pniak w ogrodzie, w parku lub na placu zabaw jest Pañstwu sol¹ w oku?
Usuniemy pniaki z dowolnego miejsca i wyfrezujemy dok³adnie k³¹cza!
Zachêcamy do zwrócenia siê do nas po bezp³atny materia³ informacyjny lub wys³ania nam konkretnego zapytania! Dzia³amy na terenie ca³ych Niemiec i w calej Polsce *.
 
Mo¿na siê z nami skontaktowaæ telefonicznie pod numerem +48 6021 80624 lub mailowo pod adresem info(at)katschmareck.pl
©Copyright 2013 | Katschmareck Baumwurzel-Fräsdienst GmbH| Nota prawna | Tel.: +48 6021 80624